Ανώτατη Εκπαίδευση

Για ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

Στόχος

 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας

Πώς θα τον επιτύχουμε;

Κατάργηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών των κ.κ. Μπαλτά, Φίλη και Γαβρόγλου και άμεση ψήφιση ενός σύγχρονου νόμου πλαισίου για τα Ανώτατα Ιδρύματα που θα προβλέπει:

  1. Σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης
  2. Προγράμματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας
  3. Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα
  4. Κατάργηση του ασύλου
  5. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων
  6. Προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης
  7. Μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

1. Σύγχρονοι και αποτελεσματικοί θεσμοί διοίκησης

›Άμεση έκδοση των οργανισμών και των εσωτερικών κανονισμών των Ανώτατων Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων και των ΝΠΙΔ, εντός αυστηρής προθεσμίας. Η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων θα διακόπτεται σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των παραπάνω για υπογραφή.

Ξεκάθαρες και διακριτές αρμοδιότητες για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.

›Επαναφορά του Συμβουλίου Ιδρύματος και αναμόρφωση της λειτουργίας του.

›Επαναφορά του θεσμού του Γενικού Γραμματέα στα Ανώτατα Ιδρύματα. Η επιλογή του θα γίνεται από το κάθε Ίδρυμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και ο ρόλος του θα είναι  καθοριστικός για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.

2. Προγράμματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας

›Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων (από τα ίδια τα Ιδρύματα ή σε συνεργασία με άλλα ελληνικά ή διεθνή Πανεπιστήμια), για προσέλκυση φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ.

›Απελευθέρωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών ανά πρόγραμμα με βάση την αξιοσύνη και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών.

›Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών σχολείων σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (πχ πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής παραγωγή).

›Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

›Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως (distance learning/e-learning) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.

›Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην εξαιρέσεων).

3. Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα

›Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) θα λειτουργεί ως ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων.

›Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση, και να αναδεικνύονται και διαδίδονται οι καλύτερες πρακτικές (εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές).

›Η αξιολόγηση θα επεκτείνεται και σε ζητήματα εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων, επιδόσεων των φοιτητών και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

4. Κατάργηση του ασύλου

›Ουσιαστική κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, αλλά και ουσιαστική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ανομίας.

Αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα, και πειθαρχικές ευθύνες των Πρυτανικών Αρχών για τη μη έγκαιρη κλήση και ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων οργάνων.

5. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων

›Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης (spin-off), με συμμετοχή του Ιδρύματος (μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.) ή/και του ερευνητικού προσωπικού του, ως κυψέλες επιχειρηματικής δημιουργικότητας εντός των Πανεπιστημίων.

›Ενίσχυση δυνατότητας κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας (technology transfer) μεταξύ Πανεπιστημίων και ιδιωτικών φορέων, για τη διάχυση της νέας γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία.

Απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας προμηθειών και των διοικητικών ενεργειών που υποστηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

6.Προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης

›Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για κατασκευή φοιτητικών εστιών).

Νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (χρηματοδότηση επώνυμων εδρών, διαχείριση κληροδοτημάτων, δωρεές από τις ενώσεις αποφοίτων κ.ο.κ.).

›Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών.

›Αξιοποίηση από τα Ιδρύματα εσόδων από επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off) και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων με ιδιωτικούς φορείς.

7.Μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας

›Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συναφή με τις σπουδές αντικείμενα.

›Διάδραση των Ιδρυμάτων με επιχειρήσεις για τη μεγαλύτερη σύνδεση με τον αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας (π.χ. κοινοί συνεργατικοί χώροι μεταξύ Ιδρύματος και τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων, τη δικτύωση και την επαφή των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα).

Ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης με πιστοποίηση με βάση της ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παράλληλος Στόχος: Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων

›Αναθεώρηση των παραγράφων του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος.

›Μη κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ιδρύονται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία.

›Όλα τα ιδρύματα θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ.

Στόχος μας είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ισχυρό Περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.