Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Δια Βίου Μάθηση

Σπάμε τα στερεότυπα

Στην Ελλάδα οι μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου επιλέγουν σε ποσοστό:

70% περίπου το γενικό λύκειο
30% περίπου τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Το ποσοστό συμμετοχής του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας στην ΕΕΚ είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Στόχος

 

Αλλάζουμε ριζικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.

Η επένδυση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας και κυρίως των νέων.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, γίνεται εφαλτήριο επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας σε σύγχρονες, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Οι βασικοί πυλώνες της εκπαιδευτικής μας πολιτικής

 

Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Αυτονομία των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και Κατάρτισης (ΙΕΚ), με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής οικονομίας
Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στον σχεδιασμό
Πιστοποίηση της μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 

Ιδρύονται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία  συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

›Στα Πρότυπα ΕΠΑΛ καθιερώνεται και λειτουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στο οποίο, πέραν της διοίκησης – εκπροσώπησης του Σχολείου, συμμετέχουν σε ίσο αριθμό εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής.

›Εντός διετίας, όλα τα ΕΠΑΛ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνθέτουν ένα συνεργαζόμενο τοπικό δίκτυο στο οποίο καθιερώνεται και λειτουργεί ένα Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας.

Όλα τα ΕΠΑΛ θα λειτουργούν, εντός διετίας, όπως τα Πρότυπα σε ό,τι αφορά την επιλογή των Τομέων, την πρακτική άσκηση, τα επιπλέον ειδικά μαθήματα.

Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Α) Μεταγυμνασιακή

Νέο πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, στις οποίες  εγγράφονται απόφοιτοι Γυμνασίου.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας θα μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία, σε Επιμελητήρια, σε Οργανώσεις Εργοδοτών ή Εργαζομένων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Το Υπουργείο Παιδείας θα συνδράμει επιστημονικά και συντονιστικά.

Β) Μεταλυκειακή

Ανασυγκροτούνται εκ βάθρων τα ΙΕΚ:

Δημιουργείται ζώνη «επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική μονάδα και τις τοπικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

›Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτές που προέρχονται κυρίως από την αγορά και είναι καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη σ’ αυτήν.

›Καθιερώνεται η μαθητεία για το ήμισυ τουλάχιστον του χρόνου φοίτησης.

›Ιδρύεται Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας σε κάθε ΙΕΚ με στόχο τη δημιουργία φακέλου προσόντων του κάθε δικαιούχου, τη συνεργασία με εργοδότες σε τοπικό επίπεδο ή και με φορείς ή οργανισμούς (π.χ. ΟΑΕΔ) για  τη βοήθεια των καταρτιζόμενων στην εύρεση εργασίας.

Δια Βίου Μάθηση

Επαγγελματικά Προσόντα – Πιστοποίηση (Ι)

Δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο (πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης).

Πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Διαπιστεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) φορείς πιστοποίησης κοινωνικών εταίρων, καθώς και ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Ο ΕΟΠΠΕΠ τηρεί τις αρχές και τους κανόνες, ως θεσμικός φορέας για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου και δεν διενεργεί ο ίδιος εξετάσεις πιστοποίησης.

Επαγγελματικά Προσόντα – Πιστοποίηση (ΙΙ)

►Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (πρώην εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και πρώην ΚΕΚ) αξιολογούνται με βάση τους αποφοίτους που πιστοποιούνται και κυρίως με βάση τους αποφοίτους που απορροφώνται στην αγορά εργασίας. Η όποια χρηματοδότηση εξαρτάται από αυτήν την αξιολόγηση.

►Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), αποδίδει άμεσα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους απόφοιτους ξένων πανεπιστημίων και κολλεγίων την οφειλόμενη αναγνώριση των προσόντων τους. Σταματάει η απαράδεκτη σημερινή ομηρία χιλιάδων αποφοίτων από το Υπουργείο Παιδείας που τους υποχρεώνει σε αναμονή ετών για αναφαίρετο δικαίωμά τους.

Οργανωτική Δομή

 

Κεντρικό επίπεδο

►Ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών που θα εφαρμόζονται τίθεται υπό τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚΔΒ).

►Συστήνεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), στο οποίο συμμετέχουν πέραν των εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων με κύριο αντικείμενο τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Περιφερειακό επίπεδο

►Συγκρότηση Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), ανά Περιφερειακή Ενότητα.

►Το Σ.Σ.Π.Α.Ε. θα αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο, με αρμοδιότητα την επιλογή των επαγγελματικών τομέων στα ΕΠΑΛ και προγραμμάτων κατάρτισης και των ειδικοτήτων που θα πρέπει να προσφερθούν τοπικά στα Ι.Ε.Κ. και τις άλλες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.