Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο

Στόχος

Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής μας πολιτικής
  1. Σύγχρονο δημόσιο σχολείο, δημιουργική κυψέλη γνώσης και καινοτομίας
  2. Ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση με συνεχή αξιολόγηση του συστήματος, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και απόδοση βαθμών ελευθερίας στη σχολική μονάδα
  3. Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος
  4. Ασφαλές σχολικό περιβάλλον

1. Σύγχρονο σχολείο

Νέα προγράμματα σπουδών, δημιουργικές μέθοδοι διδασκαλίας, τέλος στην «παπαγαλία»

Νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Προσαρμογή της διδακτέας ύλης, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης.

►Μέθοδοι διδασκαλίας που θα μειώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις μικρές τάξεις.

Νέες εκπαιδευτικές θεματικές όπως επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη στις φυσικές καταστροφές.

►Ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και λειτουργία μαθητικών ομίλων, εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ρομποτική, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κ.α.), οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.

Έμφαση στις ήπιες και στις ψηφιακές δεξιότητες

Καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), π.χ. δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη – επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά.

Καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακά δικαιώματα.

Στόχος: (ι) Βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης και (ιι) βελτίωση της προσαρμοστικότητας των νέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας

Ανάπτυξη των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών και ενίσχυση υποστηρικτικών συστημάτων:

  • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (μέσα από τις πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας).
  • Ανοιχτά συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και διάδοσης καλών πρακτικών από σχολείο σε σχολείο.
  • Υποστηρικτικοί μηχανισμοί καταγραφής δράσεων και εργαλεία αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (ενίσχυση myschool).

►Έμφαση στην ασφαλή περιήγηση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους του διαδικτύου.

►Όλοι οι μαθητές αποκτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων Πληροφορικής μέχρι την Α’ Λυκείου.

Ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός ώστε
κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του

►Καθιέρωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών. Με τη συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της αγοράς.

►Εισαγωγή του θεσμού της «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία, και να επιλέξουν το αντικείμενο σπουδών τους με μεγαλύτερη σιγουριά.

Δημιουργία ενός τουλάχιστον Πρότυπου και ενός Πειραματικού σχολείου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

►Ενίσχυση του θεσμού των προτύπων και των πειραματικών σχολείων ως νησίδων αριστείας και καινοτομίας.

►Επέκταση του θεσμού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

►Η επιλογή στα πρότυπα σχολεία θα γίνεται με ένα αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής.

Εκπαίδευση για όλους χωρίς κανένα αποκλεισμό

►Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education) για τους μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ), καθώς και των υπολοίπων δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Λαμβάνεται υπ’ όψιν η σχετική διεθνής εμπειρία και αξιοποιούνται οι τοπικές ιδιαιτερότητες παραγωγής και απασχόλησης.

2. Ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση

Επένδυση στον εκπαιδευτικό
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι πλούτος για τα σχολεία μας.

Ενδοσχολική επιμόρφωση εστιασμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αξιοποίηση στελεχών της εκπαίδευσης και συμπράξεις με Ανώτατα Ιδρύματα. Έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες.

Κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας τα οποία θα λειτουργούν εντός πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ.

Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών βάσει πραγματικών αναγκών, δημογραφικών εξελίξεων και δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Προτεραιότητα σε διορισμούς εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντικειμενικό σύστημα επιλογής, στο οποίο θα συνυπολογίζονται η προϋπηρεσία, η επιστημονική επάρκεια, η παιδαγωγική κατάρτιση.

Αξιολόγηση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Δημιουργία δεικτών με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, με αποκλειστικό στόχο τη διαρκή βελτίωση αλλά και την επιβράβευσή τους, οι οποίοι σήμερα κρατάνε τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο όρθιο. Σύνδεση της αξιολόγησης με την επιμόρφωση.

►Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αποτίμηση των σχετικών αποτελεσμάτων με σκοπό τη βελτίωση της όλης διαδικασίας θα γίνεται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

Σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (επιστημονική-παιδαγωγική επάρκεια και κατάρτιση, προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, ψηφιακές δεξιότητες, αποτελέσματα αξιολόγησης, συγκρότηση της προσωπικότητας μέσω δομημένης συνέντευξης από Συμβούλιο Επιλογής).

Επιλογή των ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης με διαδικασία ΑΣΕΠ.

Σαφής περιγραφή των θέσεων ευθύνης (job description), λεπτομερής προσδιορισμός των καθηκόντων για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων.

Επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους.

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Δημιουργία δομών κοντά στις εκπαιδευτικές μονάδες, στους εκπαιδευτικούς, στους  μαθητές.

Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου – Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή

Σε διοικητικό – οικονομικό πεδίο: Δημιουργία ενός νέου ολιγομελούς οργάνου υποστήριξης (Διευθυντής, Υποδιευθυντές, εκπρόσωπος από την Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και παρατηρητές από τους μαθητές) για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου και τη διαχείριση πρόσθετων πόρων επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.

Σε παιδαγωγικό πεδίο: Ελευθερία στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας στην τάξη. Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις τοπικές προτεραιότητες της κάθε περιοχής.

Άνοιγμα της σχολικής μονάδας στην κοινωνία: Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα.

Ενισχυμένος ρόλος του διευθυντή του σχολείου.

Ενίσχυση δικτύων σχολικών μονάδων: Παιδαγωγικές- επιμορφωτικές συνεργασίες με όμορα σχολεία.

Το Λύκειο επανακτά τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο

►Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.

►Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου με επιλογή των θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου. Δυνατότητα απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας εντός του σχολείου.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διατήρηση για τουλάχιστον 2 χρόνια του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο αν μη τι άλλο διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων και την αξιοκρατική επιβράβευση των μαθητών. Επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής αφού πρώτα διορθωθούν άλλες πτυχές του συστήματος που αφορούν τα σχολεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια.

Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα.

Τα Ανώτατα Ιδρύματα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων και μπορούν να ορίσουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης βάσης.

3.Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος

 

Ουσιαστική ενίσχυση ολοήμερων σχολείων, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης.

►Εκμάθηση ξένων γλωσσών και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα στα σχολεία.

►Εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα (όπως π.χ. των ξένων γλωσσών) σε σχολεία απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.

►Στήριξη και εξορθολογισμός της λειτουργίας των εξειδικευμένων σχολείων, όπως μουσικών, καλλιτεχνικών, κ.ά.

►Ενίσχυση των σχολείων της ομογένειας.

►Προγράμματα για τα παιδιά προσφύγων (λειτουργία τάξεων υποδοχής για την ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα).

Στήριξη της οικογένειας με παιδιά στην προσχολική ηλικία

Κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού.

›Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένεια του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.

Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

Τα παιδιά θα ξεκινούν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα και όχι από τα πέντε τους χρόνια.

Ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός ώστε
κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του

►Καθιέρωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών. Με τη συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της αγοράς.

►Εισαγωγή του θεσμού της «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία, και να επιλέξουν το αντικείμενο σπουδών τους με μεγαλύτερη σιγουριά.

4. Ασφαλές σχολικό περιβάλλον

 

Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας για τους μαθητές και τους γονείς με ενίσχυση μέτρων προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο σχολείων στα οποία παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές.

►Ορισμός σε κάθε σχολείο ενός υπεύθυνου κτιρίου, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση σχεδίου παρεμβάσεων και δράσεων για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την καταγραφή τυχόν ζημιών ή ελλείψεων και την άμεση αποκατάστασή τους.

►Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των μαθητών στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο. Επιλέγεται ένας εκπαιδευτικός ως «Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης», στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού κ.α.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής

►Για την κάλυψη του κενού στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, απαιτείται ένας επιτελικός επιστημονικός φορέας που θα υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας.

►Αποστολή του η πολύπλευρη και συνεχής μελέτη, παρακολούθηση, αποτίμηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου σε εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

►Προτείνεται η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΕΚΕΕΤ), το οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σε αντικατάσταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Νέο πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας

►Προστασία του δικαιώματος της ελληνικής οικογένειας για ελεύθερη επιλογή δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

►Αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση με κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων που εισήγαγε η σημερινή κυβέρνηση. Ενδεικτικά: επαναφορά της προτέρας κατάστασης όσον αφορά τη δυνατότητα εκπόνησης πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων.