perithalpsi

Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση

Οι λειτουργοί της Υγείας πυλώνας για ένα πιο αποτελεσματικό Δημόσιο Σύστημα

3+2 Διοικητικές Καινοτομίες

Ευέλικτο και αποτελεσματικό Υπουργείο Υγείας με ρόλο επιτελικό και εποπτικό/ελεγκτικό

 • Ουσιαστική αποκέντρωση, με τη σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Εποπτευόμενων Φορέων που θα προκύψουν από την αναδιοργάνωση του Συστήματος.
 • Κατάργηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Ο ΕΟΦ εκσυγχρονίζεται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου

Η Ελλάδα καθίσταται χώρα αναφοράς στη διαδικασία έγκρισης φαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο Ασφαλιστικό Οργανισμό

 • Εκσυγχρονίζεται και επικαιροποιείται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας.
 • Λειτουργία υπηρεσίας επιστημονικών θεμάτων, στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα παρακολουθεί και θα προτείνει βελτιώσεις στην κλινική και συνταγογραφική συμπεριφορά των συμβεβλημένων παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Λήψη διαρθρωτικών μέτρων προκειμένου να συγκρατηθεί η δαπάνη και να ελαχιστοποιηθεί το clawback για όλους τους παρόχους.
 • Εκπόνηση δυναμικού χάρτη υγειονομικών αναγκών.
 • Προωθείται η ανάπτυξη συμπληρωματικών ή/και πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλισης υγείας.

Η Γαλλία, η Κροατία και η   Σλοβενία, εφάρμοσαν συστήματα συμπληρωματικής ασφάλισης των ιδιωτικών δαπανών με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των χρημάτων που βάζει ο ασθενής από την τσέπη του.

Εθνικός Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και Αριστείας στην Κλινική Πρακτική

 • Συντάσσει Κλινικές Οδηγίες και Πρωτόκολλα για το σύνολο των παρόχων υγείας, αλλά και κλινικά μονοπάτια για τους ασθενείς.
 • Αναλαμβάνει την επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας & παρακολουθεί την ασφαλή εφαρμογή των οδηγιών λειτουργίας και εφαρμογής των ιατρικών τεχνολογιών.
 • Επεξεργάζεται τα μητρώα ασθενών, τη διαχείριση δεδομένων υγείας, σε συνέργεια με Κέντρα Αριστείας κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών μελετών.

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας

 • Αξιολογεί όλους τους φορείς της υγείας και δημοσιεύει τα αποτελέσματα.
 • Ελέγχει κατά πόσο οι πάροχοι υγείας εφαρμόζουν τα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων ποιότητας.
 • Παρέχει κατευθύνσεις για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Δύναται να επιβάλει κυρώσεις.

Βάζουμε τάξη στα νοσοκομεία

Για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε πολίτη, τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με δεσμευτικούς στόχους, διαφάνεια και λογοδοσία και θα εισαχθεί επαγγελματικό μάνατζμεντ για να εγκαταλειφθούν επιτέλους οι κομματικές προσλήψεις, οι αυτοσχεδιασμοί και η προχειρότητα.

 • Η επιλογή των διοικήσεων των νοσοκομείων θα γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια.
 • Η αξιολόγηση των νοσοκομείων και των διοικήσεών τους θα γίνεται με προκαθορισμένα κριτήρια. Η αμοιβή και η διάρκεια της θητείας των διοικητών των νοσοκομείων θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Εφαρμογή στα νοσοκομεία σύγχρονων μοντέλων διοίκησης που διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών (Κλινική Διακυβέρνηση) στα πρότυπα μεγάλων δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων του εξωτερικού.
 • Αύξηση εργασιών και εσόδων των κρατικών νοσοκομείων μέσω της συνεργασίας με την ασφαλιστική αγορά.
 • Οι προσλήψεις προσωπικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε φορέα υγείας και γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου.
 • Δημιουργία συστήματος κινήτρων, αξιολόγησης και αποζημίωσης σύμφωνα με την απόδοση (π.χ. η αποζημίωση των επαγγελματιών υγείας θα προκύπτει και από το παραγόμενο έργο- επίτευξη στόχων).

Στήριξη και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας

 • Εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών ομάδων (ενδεικτικά: γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες ειδικής αγωγής) στο «Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων».
 • Προτεραιότητα στις προσλήψεις νοσηλευτών. Ξεκινάμε με 2.000 προσλήψεις σε νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων και προχωράμε στην κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε βάθος 4ετίας.
 • Ενίσχυση σε προσωπικό για τις ΜΕΘ και τα Κέντρα Υγείας της περιφέρειας για να καλυφθούν οι μεγάλες σημερινές ελλείψεις.
 • Ανασχεδιασμός των παραδοσιακών ρόλων των επαγγελματιών υγείας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (π.χ. εφαρμογή καθηκοντολογίου στους νοσηλευτές).
 • Δημιουργία νέων ειδικοτήτων για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Προγράμματα κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης για όλους τους επαγγελματίες υγείας.
 • Απαλοιφή της «ποινής» που επιβάλλει αμισθί εργασία όταν αλλάζει κανείς ειδικότητα.
 • Απόκτηση ειδικότητας για τους νοσηλευτές αμέσως μετά το πτυχίο και όχι μόνο μετά την πρόσληψή τους στο εθνικό σύστημα υγείας όπως συμβαίνει σήμερα. Στόχος η εκπαίδευση 1.500 ειδικευόμενων νοσηλευτών ετησίως.
 • Αποκατάσταση αδικιών στην απονομή επιδομάτων.

Το φαρμακείο κόμβος υγείας και ενημέρωσης

 • Ο ρόλος του φαρμακείου θα επεκταθεί πέρα από τη χορήγηση φαρμάκων και σε νέες υπηρεσίες:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόληψη και προαγωγή υγείας και την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας.
  • Καθιέρωση φαρμακευτικών υπηρεσιών – μετά από την ανάλογη εκπαίδευση (π.χ. εμβολιασμοί).
  • Υλοποίηση προγραμμάτων φαρμακευτικής συμμόρφωσης.
  • Τα φάρμακα υψηλού κόστους δύναται να παραδίδονται στον πολίτη και από το φαρμακείο της γειτονιάς του, προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη ταλαιπωρία στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
 • Τα αντιβιοτικά χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυστηρός έλεγχος της διακίνησης αντιβιοτικών.
 • Δυνατότητα πιστοποιημένης επιμόρφωσης για όλους τους φαρμακοποιούς.
 •  Κίνητρα για συνενώσεις φαρμακείων (χαμηλότερη φορολογία και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές) καθώς και ειδική μέριμνα για φαρμακεία απομακρυσμένων περιοχών.
 1. Δωρεάν Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.
 2. Εφαρμογή αντικαπνιστικού Νόμου.
 3. Καταπολέμηση παιδικής/εφηβικής παχυσαρκίας.
 1. 24ωρη τηλεφωνική γραμμή ιατρικής καθοδήγησης.
 2. Λιγότερες ουρές παντού.
 3. 45% μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εντός 5ετίας.
 4.  Αναβάθμιση κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών.
 1. Δημιουργία ταχείας οδού για εξετάσεις σε καρκινοπαθείς και διάγνωση καρκίνου.
 2. Διανομή φαρμάκων στο σπίτι – Κατ’οίκον Νοσηλεία.
 3. Ραντεβού εντός 24 ωρών με γιατρούς για ευάλωτες ομάδες.
 4. Θέσπιση προσωπικού βοηθού για ανοϊκούς ασθενείς.
 1. Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συστήματος Υγείας.
 2. Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τους ασθενείς.
 3. Μέιωση του χρόνου που απαιτείται από τη συνταγογράφηση μέχρι τη λήψη θεραπείας.
 4. Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης στο μέσο όρο της νότιας Ευρώπης.